Aktualności - M. Katowice

Alternatywa wobec rządu liberałów

06.10.2005
0 0 0 0
M. Katowice

O stworzenie alternatywnej koalicji programowej dla Polski zaapelowali na wtorkowej konferencji prasowej politycy Ligi Polskich Rodzin: Roman Giertych, prof. Maciej Giertych, Marek Kotlinowski, Wojciech Wierzejski, Ryszard Bender oraz Piotr Ślusarczyk.

Lider LPR Roman Giertych poinformował, iż dziś na ręce Kazimierza Marcinkiewicza i Ludwika Dorna został przekazany list, w którym Liga przedstawia swoje warunki od których uzależnia poparcie rządu tworzonego przez Prawo i Sprawiedliwość.

Giertych zaapelował także do polityków PiS- u o to aby rozważyli możliwość budowy rządu bez udziału PO, a w oparciu o alternatywne wobec liberałów siły polityczne

Warunki Ligi Polskich Rodzin streszczone zostały w dziesięciu punktach programowych, które przedstawiamy poniżej:

1.Prowadzenie prorodzinnej polityki państwa. Opowiadamy się za wspólnym rozliczeniem podatkowym polskich rodzin (kwota wolna od podatku zarówno dla małżonków jak i dla dzieci), wprowadzeniem zmian legislacyjnych umożliwiających wypłatę przez samorząd terytorialny dodatku finansowego dla matek (tzw. becikowego) oraz wydłużeniem okresu, w którym przysługiwałby urlop macierzyński do 12 miesięcy.

2.Wycofanie polskich wojsk z Iraku. Wysłanie polskich żołnierzy odbyło się z pominięciem prawa, zarówno polskiego jak i międzynarodowego. Dalszy udział w tej wojnie naraża na niebezpieczeństwo naszych żołnierzy, kompromituje Polskę przed światową opinią publiczną i obliguje do wydatkowania coraz większych środków finansowych, na które nas nie stać. Staliśmy się potencjalnym celem ataków terrorystycznych islamskich fundamentalistów. W związku z tym domagamy się podjęcia działań zmierzających do możliwie jak najszybszego opuszczenia przez polskich żołnierzy Iraku i ich powrotu do kraju.

3.Obniżenie podatków. Wprowadzenie zasady podatkowej, w myśl której większy ciężar ponosiłyby wielkie koncerny i hipermarkety, przy jednoczesnym obniżeniu podatków dla małych i średnich przedsiębiorstw.

4.Renegocjacja traktatu akcesyjnego Polski z UE. Konieczna jest ponowna negocjacja polskich warunków członkostwa w UE, przywracająca zasadę równości krajów członkowskich m.in. w obszarze: rolnictwa (wysokość dopłat bezpośrednich, limity kwot produkcyjnych), rybołówstwa (limity połowowe na Bałtyku), wysokości polskiej składki. Domagamy się równych, sprawiedliwych i solidarnych warunków członkostwa w Unii Europejskiej oraz odstąpienia rządu od deklaracji włączenia Polski w strefę euro.

5.Zaprzestanie prywatyzacji niezgodnej z interesem państwa. Należy zamrozić proces dalszej prywatyzacji majątku narodowego. Prywatyzacje dokonane wbrew prawu oraz niezgodnie z interesem narodowym powinny być unieważniane, a winni przestępstw prywatyzacyjnych surowo ukarani. Postulujemy rozszerzenie kompetencji Prokuratorii Generalnej w tym obszarze.

6.Uwłaszczenie, polityka mieszkaniowa i rozwój infrastruktury. Konieczna jest realizacja powszechnego uwłaszczenia Polaków mieszkaniami spółdzielczymi i komunalnymi. Będzie to możliwe przy założeniu, że cena wykupu tych mieszkań przez ich obecnych użytkowników nie będzie większa niż 2% wartości rynkowej. Ponadto należy uruchomić dotowane przez państwo niskooprocentowane kredyty mieszkaniowe dla młodych małżeństw oraz przekazać samorządom terytorialnym środki umożliwiające kontynuowanie przedsięwzięć w ramach Towarzystw Budownictwa Społecznego. Należy przyspieszyć program budowy autostrad m. in. przez odejście od systemu koncesyjnego oraz modernizację transportu kolejowego.

7.Ochrona zdrowia. Bezpłatna dla wszystkich służba zdrowia winna być jednym z podstawowych założeń programowych przyszłego rządu. Opowiadamy się za oddłużeniem szpitali i zwiększeniem środków budżetowych na profilaktykę zdrowotną przy jednoczesnej decentralizacji systemu finansowego. Dostępność obywateli do badań musi być w tym zakresie priorytetem.

8.Administracja i wymiar sprawiedliwości. Jesteśmy zwolennikami połączenia powiatów ziemskich z grodzkimi oraz wprowadzenia powszechnych konkursów na stanowiska kierownicze, zarówno w administracji rządowej, jak i samorządowej. Likwidacji ulec musi także większość agencji i funduszy, znajdujących się poza faktyczną kontrolą państwa, przez które przechodzi prawie połowa środków budżetowych. Należy zreformować wymiar sprawiedliwości; uniezależnić prokuraturę od wpływów politycznych oraz przeprowadzić gruntowną weryfikację kadr.

9.Oświata i nauka. Państwo musi znacząco zwiększyć inwestycje w edukacji i nauce. Sprzeciwiamy się jakimkolwiek próbom wprowadzania odpłatności za studia publiczne oraz będziemy dążyć do przywrócenia zlikwidowanych przez SLD-owskie rządy dopłat do akademików, stołówek uniwersyteckich i ulg na przejazdy komunikacyjne.

10.Rola banku centralnego, wykorzystanie rezerw dewizowych i środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Opowiadamy się za zmianą obligatoryjnej składki na Otwarte Fundusze Emerytalne na fakultatywną oraz wykorzystaniem tych środków do rozwoju polskiej gospodarki.
Narodowy Bank Polski musi być współodpowiedzialny za kreowanie polityki gospodarczej państwa. W tym celu będziemy domagać się zmiany prawa oraz stworzenia czytelnych relacji między rządem a NBP. Należy uruchomić część rezerw dewizowych zainwestowanych w zagraniczne papiery wartościowe na stymulację polskiej gospodarki oraz sfinansowanie inwestycji strukturalnych państwa, m.in. autostrad.

Na konferencji przedstawiono także decyzję o wycofaniu się prof. Macieja Giertycha z dalszej rywalizacji o urząd Prezydenta RP. Prof. Giertych zaapelował także do innych kandydatów, którzy nie mają „większych szans w wyborach” aby wycofali się z rywalizacji i umożliwili rozstrzygnięcie wyborów w I turze.

Giertych nie przekazał swojego poparcia innemu kandydatowi, gdyż jak stwierdził elektorat LPR jest elektoratem świadomym i sam będzie najlepiej wiedział na kogo głosować.


mJPM


Autor: dn